7.1 Szkolenie Podstawowe Pakietu Statystycznego Statistica 10 STP1

Cele  szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy za pomocą programu Statistica  oraz zapoznanie z wybranymi zagadnieniami analizy regresji, analizy wariancji oraz metod statystycznych w Six Sigma.
 • Pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy na temat metod statystycznych.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów analizy statystycznej za pomocą pakietu Statistica
 • Sprawne posługiwanie się pakietem statystycznym Statistica

Szkolenia kierowane są do:

 • Członków kierownictwa oraz osoby, które chcą poznać lub pogłębić wiedzę dotyczącą analizy danych za pomocą programu Statistica.
 • Członków zespołów wdrażających Zarządzanie procesowe, metodologię Six Sigma w firmach i instytucjach.
 • Pracowników analizujących dane na potrzeby procesów produkcyjnych

 Program szkolenia obejmuje:

 • Wstęp (Cele i program kursu, Podstawowe informacje o programie STATISTICA)
 • Wprowadzenie do obsługi programu Statistica
 • Uruchamianie programu i elementy okna aplikacji
 • Rodzaje dokumentów w programie Statistica (Arkusze, tabele , wykresy)
 • Wybrane operacje zarządzania danymi
 • Tworzenie nowego arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych
 • Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
 • Czym jest statystyczna analiza danych?
 • Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych
 • Elementy statystyki opisowej
 • Badanie rozkładu zmiennych
 • Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
 • Przykład tworzenia makra do analitycznej i  wizualnej oceny normalności rozkładu
 • Analiza statystyk opisowych w grupach przekrojowych
 • Wybrane elementy wnioskowania statystycznego
 • Wprowadzenie do zagadnienia weryfikacji hipotez statystycznych
 • Testowanie istotności różnic – kryteria wyboru optymalnego testu
 • Przykłady zastosowania wybranych testów
 • Etapy weryfikacji hipotez statystycznych
 • Wybrane metody analizy współzależności pomiędzy zmiennymi
 • Elementy analizy korelacyjnej
 • Regresja liniowa dwóch zmiennych (regresja prosta)
 • Przykład analizy regresji prostej

Materiały szkoleniowe zapewniamy w ilości odpowiadającej liczbie uczestników:

„Statistica I szkolenie podstawowe obsługi pakietu statystycznego” dr Stanisław Socha

Warunki realizacji szkoleń:

 • Cena netto 1650 zł – stosujemy liczne rabaty, promocje.
 • Zwolnienie z VAT dla instytucji finansujących szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty.
 • Szkolenia są intensywne, odbywają się w trybie warsztatowym metodą przeplatania wiadomości teoretycznych i ilustrujących je przykładów praktycznych.
 • W przypadku szkolenia w iSolution zapewniamy: ilość stanowisk komputerowych odpowiadającą ilości uczestników, serwis kawowy, lunch, na który zapraszamy do znajdującej się w pobliżu (100m) restauracji.
 • Szkolenia odbywają się: Warszawa ul. Erazma Ciołka 16 (Centrum KonferencyjneGaleria na Kole).
 • W okresie 6 miesięcy po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia naszych trenerów/konsultantów (w zakresie objętym kursem). Ułatwia to Państwu rozpoczęcie samodzielnej pracy.
 • Podczas zajęć wykorzystujemy przykłady rzeczywistych procesów biznesowych.
 • Dla szkoleń zamkniętych przygotowujemy (w cenie szkolenia) ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb – tzw. szkolenia dedykowane.
 • Płatność za szkolenia – przedpłata na podstawie faktury pro forma lub wg umowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.